gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Operacija Veriga eko zelišč od Dolenjske do Krasa v okviru LAS sodelovanja je odbrena

datum: 24.09.2022

kategorija: Novice

V sklopu revitalizacije zeliščno-etnološke domačije Belajevi bodo nekateri prostori dobili novo zeliščno namembnost. Na domačiji bodo izvedena različna izobraževanja ter ekskurzija za partnerske LAS - ogled primera dobre prakse trajnostne revitalizacije 200 let stare kraške domačije v učno, motivacijsko in raziskovalno zeliščno-etnološko kmetijo s pomočjo EU sredstev. Domačija bo kot primer dobre prakse na ogled obiskovalcem.

 VERIGA EKO ZELIŠČ OD DOLENJSKE DO KRASA

Vodilni partner: LAS Dolenjska in Bela Krajina

Sodelujoči LASi: LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Krasa in Brkinov, LAS Čačak – Gornji Milanovac

Projektni partnerji na območju LAS Krasa in Brkinov: ORA Krasa in Brkinov d.o.o. – vodilni partner LAS, KRASNA, Andrejka Cerkvenik s.p., ART NEPREMIČNINE d.o.o., Stojan Korošec – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Društvo kmetic Sežanske regije

Trajanje operacije: 

1. faza: od 1. 9. 2022 do 30. 5. 2023; oddaja zahtevka 30. 6. 2023

2. faza od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2024; oddaja zahtevka 25. 10. 2024

Cilji operacije:

-        izboljšanje opremljenosti projektnih partnerjev za izvajanje zeliščne dejavnosti z naložbami v zeliščno infrastrukturo in tehnologijo za dvig proizvodne sposobnosti partnerjev in raznih deležnikov območja partnerskih LAS;

-        razvoj in promocija novih zeliščnih živilskih in neživilskih proizvodov (fitoterapevtskih, kulinaričnih, kozmetičnih) in novih storitev (izobraževalnih, turističnih …) znotraj območja partnerskih LAS;

-        dvig kakovosti ekoloških proizvodov/izdelkov projektnih partnerjev v luči zagotavljanja varne hrane; 

-        krepitev prepoznavnosti domačih (eko) zeliščnih izdelkov pri domačem potrošniku s poudarkom na visoki kakovosti in dodani vrednosti uporabe le-teh (kratke dobavne verige, KMO, podpiranje lokalnega območja z nakupi izdelkov…);

-        krepitev povezovanja in sodelovanja med deležniki za vzpostavitev oskrbne verige pridelovalcev, predelovalcev in kupcev zelišč v luči izvajanja skupne evropske kmetijske politike “Od vil do vilic”;

-        izboljšanje pogojev za vzpostavitev partnerske pridelave zelišč po naročilu za potrebe živilsko predelovalne industrije, farmacevtske industrije, kozmetične industrije …;

-        krepitev neposredne prodaje na določenih kmetijskih gospodarstvih znotraj partnerskega območja LAS;

-        spodbujanje ekološkega gojenja zelišč kot kmetijskih praks, ki znižujejo sproščanje toplogrednih plinov, ohranjajo biotsko raznovrstnost, kakovost voda in kakovosti tal, zmanjšujejo uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ohranjajo pridelavo avtohtonih vrst/sort zelišč brez GSO;

-        spodbujanje trajnostnega upravljanja z zemljišči za ohranjanje območij s tipičnimi kulturnimi krajinskimi elementi, razvoja zeliščne pridelave na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje;

-        dvig ozaveščenosti različnih deležnikov na partnerskih območjih LAS o nujnosti varovanja kmetijskih zemljišč pred degradacijo, onesnaženjem in nesmotrno rabo ter preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč;

-        ohranjanje kmetijske proizvodnje na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje in s tem izboljšanje proizvodnega potenciala kmetijstva;

-        krepitev prepoznavnosti in konkurenčnosti partnerskih zeliščnih kmetij ter ostalih partnerjev, ki se ukvarjajo tudi s področjem zeliščarstva (npr. Zadruga Zakladi Kočevske, GRM Novo mesto);

-        spodbujanje pridelovalcev (eko) zelišč za povezovanje v skupine pridelovalcev za namene organizirane pridelave in skupnega trženja zelišč ter organiziranega odkupa in prodaje zelišč;

-        dvig ozaveščenosti o možnostih ohranjanja in revitalizacije starih kmetijskih gospodarstev - tudi zavarovanih enot kulturne dediščine - z usmeritvijo v zeliščno dejavnost s pomočjo EU sredstev;

-        boljša prepoznavnost območja partnerskih LAS na področju zeliščarstva;

-        dvig usposobljenosti za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin znotraj partnerstva LAS ter vzpostavitev pogojev za razvoj socialnega podjetništva za zaposlovanje ranljivih skupin;

-        izboljšanje domače in tuje turistične prepoznavnosti območja partnerskega LAS po zeliščni dejavnosti;

-        izboljšanje poznavanja standardov za odprtje/ upravljanje EKO hotelov.

 

logo evropa

 

Operacija se sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 

Projekt je finančno podprla Evropska komisija

Več o programu na spletni strani PRP (Program razvoja podeželja)

 


Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013